Navigácia

Bodový systém Pravidlá prezentácií Pravidlá písomiek Seminárna práca - chyby III.G - rodičia Citáty Chemická olympiáda a iné súťaže PríDeňON 2021 PríDeň Blog O mne Fyzikálna olympiáda a iné súťaže ŠACH

Mgr. Marek Matuška

Bodový systém

BODOVÝ SYSTÉM

Výsledná známka bude určená percentami za body získané rôznymi spôsobmi počas polroka. Uvedená stupnica slúži na výsledné hodnotenia ako aj na všetky veľké písomky.

   100%    - 90% - výborný

          89,99% - 75% - chválitebný

74,99% - 50% - dobrý

         49,99% - 30% - dostatočný

            29,99%   - 0% - nedostatočný

 

Každý žiak má určený vlastný maximálny počet bodov, ktorý by mal dosiahnuť. 100% bodov bude určených počtom bodov zo všetkých povinných písomiek (veľké písomky), počtom napísaných bleskoviek x 5 (alebo 8/10/12), počtom ústnych alebo písomných odpovedí x 10b a extra bodmi.

Praktické získavanie bodov

 • Reálny počet bodov z veľkých písomiek
 • Bleskovky – výborný (5 b), chválitebný (4 b), dobrý (3 b), dostatočný (2 b), nedostatočný (1-0 b), nepísaná, prázdna (0 b) – alebo podľa počtu bodov – dobrovoľné bleskovky môžu byť navyše
 • Ústna alebo písomná odpoveď – výborný (10-9 b), chválitebný (8,5-7,5 b), dobrý (7-5 b), dostatočný (4,5-3 b), nedostatočný (2,5-0),
 • aktivita na hodine – práca pri tabuli, frontálne opakovanie, náhodná kontrola DÚ, zošita, práca v skupinách (1-3 b)
 • Prezentácia – prezentačná časť (1-10 b) – verbálny i neverbálny prejav (2 b), obsah a forma powerpointovej prezentácie (2 b), nečítanie (2 b), pripravenosť, dodržanie témy (2 b), práca s publikom, celkový dojem, dodržanie času (2 b), poznámky a materiál na web (2 b), inovácie a originalita (2 b) – povinných je 10 bodov
 • Podvádzanie pri písomkách 0 b (ťahák, otvorený zošit, mobil, rozprávanie, odpisovanie) + výchovné opatrenie (pri opakovaní)
 • Nástenka (0-8... b), olympiáda (1-20... b), SOČ (10-30... b), seminárna práca (1-10 b písomná časť, 0-10 b obhajoba práce), korešpondenčný seminár...
 • Príprava pomôcky, pomoc pri príprave na vyučovanie (1-5 b), príprava a prezentácia experimentu
 • Body za čas – pri odovzdaní veľkej písomky pred koncom hodiny a napísaní času odovzdania, 1 b za každých 5 minút skôr pri známke 2, 2 b za každých 5 minúť skôr pri známke 1
 • Dobrovoľné testy na webovej stránke (1-2 b), práca na internete, EduPage
 • Čitateľský denník odbornej literatúry – spracovanie knihy alebo kapitoly, doplnkový referát (1-10 b)
 • Esej - podľa pravidiel pre písanie esejí (do 10 b)
 • Správa z besedy
 • Mikrovýstup – (1 – 3 b) – krátke zaujímavosti vo forme prezentácie na začiatku hodiny, dopĺňajúce učivo, vysvetľujúce nejasnosti
 • Frontálne skúšanie – (0-x b) – každá položená otázka, úloha je za 1 povinný bod – zodpovedané 1 b, nezodpovedané 0 b
 • Pomoc pri príprave akcií, prepisovacie práce, príprava hier, testov, venovanie zošita, inovatívne nápady na vyučovanie...

 

 

 

 

Ďalšie pokyny

 • Na hodinách nie je dovolené: jesť, žuvať žuvačku, venovať sa inému predmetu, používať mobil (ani ako kalkulačku)
 • Domáce úlohy nie sú povinné, ich obsah je však potrebné ovládať
 • Pri písomnej odpovedi je potrebné písať učivo ucelenými vetami (konštrukcia ako pri ústnej odpovedi)
 • Seminárne práce je potrebné odovzdať včas (mesiac pred uzatváraním známok – december, máj). Povinná seminárna práca pre seminaristov je určená do prvého polroka.
 • Účastníci SOČ by mali v podobnom termíne odovzdať Návrh projektu SOČ.
 • Nástenku je možné meniť po predložení návrhu (téma, rozloženie, trieda, dátum, meno) – k dispozícii viacero typov násteniek, zmena spravidla raz za dva týždne
 • Pri prekročení 100% sa zvyšné body môžu preniesť do ďalšieho obdobia
 • Výsledná známka z predmetu v 2.-5.ročníku vzniká dohodou oboch vyučujúcich. Pri dohode sa zvyčajne uplatňuje pravidlo pomeru hodín. Špeciálne pravidlá platia v prípade, ak žiak neprospeje alebo nie je klasifikovaný z jednej časti predmetu.
 • Pri nedostatočnom počte známok (voči ostatným žiakom v skupine) môže byť žiak neklasifikovaný.
 • Písomný prejav by mal byť čitateľný, vyučujúci nenesie zodpovednosť za nesprávne pochopenie nečitateľného textu a vyhradzuje si právo nehodnotiť nečitateľné časti textu
 • Body nie je možné vymieňať medzi žiakmi :-)

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 010 01 Žilina
  T. Ružičku 3,
  010 01 Žilina
 • +421 41 7645568

Fotogaléria